ΩMΞGA

Startseite » Player » Europe 2576511

ΩMΞGA's Profile [Europe]

  • Monster Box
  • Monster Details (Basic)
  • Monster Details
  • Development
Fire

5

4

3

2

Water

5

4

3

2

Wind

5

4

3

2

Light

5

4

3

2

Dark

5

4

3

Monstername, Family or To-Do's
# Monster Slots Max-Skill Score Max Pull Date Data Age Family TO-DOs?
1 spd
hp
hp
162.29 169.15 7 03.11.2018 24.07.2022 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ACC
2 spd
cr
def
159.17 166.15 7 19.03.2022 Oracle Hard Re-Gems:
Will HP%
3 spd
cd
atk
158.22 168.49 10 12.11.2020 03.04.2022 Beast Rider Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
4 spd
cd
atk
157.73 169.15 11 16.04.2020 24.07.2022 Harp Magician Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Destroy HP%
5 spd
cd
hp
157.63 168.95 11 19.03.2022 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Nemesis HP%
Violent ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD,CR
6 spd
cd
def
156.40 171.30 15 19.03.2022 Archangel Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Will SPD+
7 def
cd
def
156.04 165.05 9 19.03.2022 Druid Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
8 spd
cr
atk
155.53 166.81 11 19.03.2022 Monkey King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
9 atk
atk
atk
155.44 168.90 13 19.03.2022 Onimusha Hard Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%
10 spd
hp
hp
154.98 163.06 8 21.03.2018 24.07.2022 Chakram Dancer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
11 spd
cd
hp
154.67 166.14 11 19.03.2022 Ifrit Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CD
12 atk
cd
atk
152.68 163.30 11 19.03.2022 Phoenix Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR
Will CR
13 atk
cd
atk
152.52 162.37 10 10.10.2021 03.04.2022 Anubis Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R4
14 spd
cd
atk
151.16 162.42 11 19.03.2022 Ifrit Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
15 hp
hp
hp
151.08 160.30 9 19.03.2022 Barbaric King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
16 def
cr
def
150.87 160.92 10 19.03.2022 Frankenstein Hard Grinds:
Destroy HP%
Vampire DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire ATK%
Destroy SPD+
17 spd
cr
hp
150.42 160.34 10 19.03.2022 Oracle Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
18 spd
cd
hp
148.65 164.69 16 19.03.2022 Rakshasa Easy Grinds:
Violent ATK%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%
Violent DEF%,SPD+
19 spd
cd
hp
148.57 157.09 9 19.03.2022 Polar Queen Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Swift ATK%
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
20 spd
hp
acc
148.25 158.25 10 19.03.2022 Cow Girl Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
21 atk
cd
atk
148.21 156.29 8 19.03.2022 Blade Dancer Hard Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
22 atk
hp
hp
147.99 159.01 11 19.03.2022 Oracle Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Will R4
23 spd
hp
hp
147.78 158.68 11 19.03.2022 Lich Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%

Ancient Grinds:
Nemesis ATK%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+

Gem Target: Nemesis R1
24 spd
def
hp
147.66 161.13 13 19.03.2022 Jack-o'-lantern Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent DEF%,HP%
25 hp
cd
atk
147.43 162.14 15 19.03.2022 Dragon Knight Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Endure DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Endure HP%
Violent DEF%,HP%
26 atk
atk
atk
147.26 159.13 12 19.03.2022 Onimusha Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent ATK+,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent ACC,CR
27 hp
cd
atk
147.24 160.60 13 19.03.2022 Martial Cat Low Eff: R6

Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR,HP%
28 atk
cd
atk
147.04 156.21 9 19.03.2022 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis DEF%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD
29 def
cr
def
146.99 157.92 11 19.03.2022 Frankenstein Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%
Guard HP%
30 spd
cr
hp
146.97 155.66 9 19.03.2022 Cannon Girl Easy Grinds:
Swift DEF+

Hard Grinds:
Swift DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
31 spd
hp
hp
146.58 160.36 14 19.03.2022 Fairy Queen Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Violent ATK%

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Violent HP%,HP+
32 spd
cd
atk
146.05 157.90 12 19.03.2022 Chakram Dancer Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%
Will CD,SPD+
33 spd
cd
hp
145.82 158.58 13 19.03.2022 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
34 spd
def
def
145.74 152.44 7 19.03.2022 Pierret Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
35 hp
hp
hp
145.20 154.15 9 19.03.2022 Warbear Open Slots: A1.

Ancient Gem Target: Nemesis R2
36 hp
hp
hp
145.03 157.78 13 19.03.2022 Giant Warrior Low Eff: R3

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent SPD+
37 atk
cd
atk
144.84 152.96 8 19.03.2022 Lightning Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Will ATK%,HP%
Rage ATK%,HP%,HP+
38 spd
atk
def
144.59 153.99 9 19.03.2022 Striker Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Despair ATK%,HP+
Will ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
39 spd
cd
hp
144.59 154.22 10 19.03.2022 Beast Rider Hard Grinds:
Swift ATK%
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%,SPD+
Revenge ATK%,SPD+
40 atk
cd
atk
144.56 154.73 10 19.03.2022 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Will HP%
Destroy HP%
Despair ATK%,HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ACC
Will DEF%
41 spd
hp
hp
144.52 155.61 11 19.03.2022 Slayer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%
42 atk
cd
atk
144.50 155.56 11 19.03.2022 Inugami Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Blade ATK%
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CD
Blade DEF%
43 spd
cd
acc
143.97 155.73 12 19.03.2022 Pirate Captain Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Shield SPD+
Violent ATK%,ATK+,DEF+,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield CD
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Violent R2
44 hp
hp
hp
143.87 156.48 13 19.03.2022 Giant Warrior Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Violent R6
45 hp
cd
hp
143.86 157.65 14 19.03.2022 Anubis Hard Grinds:
Will HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%,HP%
46 atk
atk
atk
143.74 154.39 11 19.03.2022 Kobold Bomber Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Will SPD+
Fatal ACC,HP%
47 spd
cd
atk
143.45 150.56 7 19.03.2022 Hell Lady Hard Grinds:
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
48 def
def
def
143.44 156.13 13 19.03.2022 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy HP%,SPD+
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC
Destroy SPD+
49 spd
hp
def
143.12 154.56 11 19.03.2022 Occult Girl Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Will R3
50 spd
cd
atk
143.10 151.57 8 17.12.2019 26.03.2022 Polar Queen Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
51 spd
def
acc
143.06 154.25 11 19.03.2022 Horus Hard Grinds:
Revenge HP%
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
Revenge HP%
52 spd
atk
atk
143.04 154.22 11 19.03.2022 Joker Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Fatal ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,DEF%

Gem Target: Will R4
53 atk
cd
atk
143.01 153.59 11 19.03.2022 Chakram Dancer Hard Grinds:
Rage DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Rage CD
54 atk
cd
atk
143.00 154.87 12 19.03.2022 Magic Knight Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R1.

Hard Grinds:
Revenge SPD+
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CD
Revenge SPD+
55 spd
cd
atk
142.91 150.73 8 19.03.2022 Sea Emperor Hard Grinds:
Blade HP%
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR,SPD+
56 hp
hp
hp
142.65 154.83 12 19.03.2022 Pirate Captain Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Vampire DEF%
Swift HP%
Shield SPD+
Will DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will HP%
Vampire SPD+
57 atk
cd
atk
142.46 151.55 9 19.03.2022 Vampire Hard Grinds:
Swift HP%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade ATK%
Swift ATK%,HP%,SPD+
58 spd
cd
def
142.39 155.04 13 19.03.2022 Griffon Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Focus HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+
Blade ATK%,CR
59 spd
hp
hp
142.29 154.31 12 19.03.2022 Werewolf Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CR,DEF%,HP%
60 spd
hp
hp
142.01 152.98 11 19.03.2022 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
61 spd
cd
atk
141.90 154.26 12 19.03.2022 Beast Rider Open Slots: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Violent R6
62 spd
atk
hp
141.82 152.21 10 19.03.2022 Onimusha Hard Grinds:
Revenge ATK%
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire DEF%
Revenge DEF%

Gem Target: Vampire R1
Revenge R5
63 atk
cd
atk
141.65 150.64 9 12.04.2021 24.07.2022 Fairy King Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
64 atk
cd
atk
141.63 152.24 11 19.03.2022 Dragon Knight Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%,DEF%
Vampire HP%,SPD+

Gem Target: Vampire R3
65 spd
cd
acc
141.43 155.77 14 19.03.2022 Cow Girl Not maxxed: R6.

Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP%
Violent ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R3,R4
66 spd
def
hp
141.37 154.91 14 19.03.2022 Harp Magician Easy Grinds:
Violent ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ACC,SPD+

Gem Target: Violent R4
67 hp
hp
hp
140.84 151.95 11 19.03.2022 Giant Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+
Will ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
68 spd
hp
atk
140.83 150.82 10 19.03.2022 Sea Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
69 spd
cd
atk
140.69 149.99 9 19.03.2022 Boomerang Warrior Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,SPD+
Despair DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
70 spd
cr
hp
140.69 153.44 13 19.03.2022 Unicorn Hard Grinds:
Shield DEF%,SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%
71 spd
cd
atk
140.65 150.35 10 19.03.2022 Hell Lady Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
72 spd
hp
acc
140.33 152.87 13 19.03.2022 Art Master Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
73 atk
atk
atk
140.30 148.58 8 19.03.2022 Sky Dancer Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%
Fatal DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%

Gem Target: Fatal R5
74 spd
cd
atk
140.29 146.49 6 19.03.2022 Ninja Hard Grinds:
Vampire ATK%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Vampire CR
75 hp
hp
hp
139.92 149.81 10 17.01.2020 03.04.2022 Werewolf Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%
76 spd
hp
acc
139.91 150.17 10 19.03.2022 Mystic Witch Open Slots: A2.

Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,HP+

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Endure RES

Gem Target: Violent R2
77 def
def
def
139.87 148.82 9 19.03.2022 Frankenstein Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Destroy HP%
Revenge HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Destroy HP%
78 spd
hp
hp
139.75 157.95 18 19.03.2022 Paladin Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,SPD+
Will ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent SPD+
79 hp
hp
hp
139.66 152.07 12 19.03.2022 Werewolf Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
80 hp
hp
hp
139.59 154.52 15 19.03.2022 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+
81 spd
cd
atk
139.26 150.51 11 19.03.2022 Ninja Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Focus SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Focus ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Focus DEF%

Gem Target: Focus R6
82 spd
def
hp
139.23 148.34 9 19.03.2022 String Master Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%

Hard Re-Gems:
Energy ACC
83 hp
hp
hp
139.18 152.35 13 19.03.2022 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Shield ATK%
Revenge ATK%

Hard Grinds:
Shield DEF%

Hard Re-Gems:
Shield SPD+
Revenge SPD+
84 hp
hp
res
139.15 149.25 10 19.03.2022 Howl Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent DEF%,HP%,RES
85 atk
cd
atk
139.12 145.33 6 19.03.2022 Phoenix Hard Re-Gems:
Destroy SPD+
Guard SPD+
86 hp
hp
res
139.08 155.44 16 19.03.2022 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
Will ACC,HP%
87 hp
cd
hp
138.92 151.93 13 19.03.2022 Anubis Hard Grinds:
Blade DEF%,HP+
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR
Blade CR,DEF%
88 atk
cd
atk
138.91 149.96 11 19.03.2022 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis HP%,SPD+
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%
Vampire CR,SPD+
89 spd
cd
atk
138.85 148.97 10 19.03.2022 High Elemental Hard Grinds:
Shield ATK%
Will SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield CR
Will ATK%,SPD+
Blade CD,HP%
90 atk
cd
def
138.79 151.02 12 19.03.2022 Rakshasa Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Rage SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Rage ATK+,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Rage CD,CR,SPD+
91 hp
hp
hp
138.79 151.10 12 19.03.2022 Beast Monk Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP+
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge DEF%
Violent HP%,SPD+
92 spd
cd
atk
138.57 151.13 13 19.03.2022 Fairy King Hard Grinds:
Swift ATK%,SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade ATK%,HP%
Swift ATK%,CD
93 spd
cd
atk
138.45 145.81 7 19.03.2022 Martial Cat Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Revenge HP%
Guard HP%
94 spd
cd
atk
138.28 143.99 6 19.03.2022 Pierret Open Slots: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Fatal HP%
95 hp
hp
hp
138.27 146.79 9 19.03.2022 Inugami Easy Grinds:
Endure ATK+

Hard Grinds:
Energy ATK%,DEF%,SPD+

Gem Target: Endure R4
96 spd
cd
atk
138.21 147.34 9 19.03.2022 Assassin Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
Fatal ATK%,CD
97 atk
cd
atk
137.90 148.26 10 19.03.2022 Kung Fu Girl Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Blade ATK%,SPD+
98 atk
cd
atk
137.89 152.81 15 19.03.2022 Inugami Easy Grinds:
Fatal SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,HP%

Ancient Re-Gems:
Will SPD+

Gem Target: Fatal R5
99 atk
cd
atk
137.79 143.85 6 19.03.2022 Joker Low Eff: R2

Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade HP%
Rage HP%,HP+
100 atk
cd
atk
137.45 143.66 6 19.03.2022 Vampire Hard Grinds:
Blade DEF%
Rage DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CR
101 atk
cd
atk
137.37 151.41 14 19.03.2022 Boomerang Warrior Easy Grinds:
Will HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%
Will HP%,SPD+
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will CD

Gem Target: Will R1
Shield R6
102 spd
cd
def
137.19 155.95 19 19.03.2022 Slayer Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Swift HP%

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%
Will ATK%,DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Swift ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR
103 atk
cd
atk
136.91 149.27 12 19.03.2022 Inugami Hard Grinds:
Nemesis DEF%
Shield ATK%,DEF%
Will DEF%,HP%
Guard DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
104 spd
hp
res
136.63 147.71 11 19.03.2022 Battle Mammoth Hard Grinds:
Endure ATK%,DEF%,HP%
Shield DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%

Gem Target: Endure R1
105 spd
def
hp
136.55 150.16 14 19.03.2022 Sky Dancer Easy Grinds:
Violent ATK+,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP+,RES,SPD+
106 hp
hp
hp
136.55 147.65 11 19.03.2022 Onimusha Not maxxed: A1,A2.

Hard Grinds:
Endure DEF%

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Endure DEF%,HP%
107 spd
cd
hp
136.54 146.76 10 19.03.2022 Werewolf Not maxxed: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Blade SPD+
Rage ATK%,ATK+,DEF%

Hard Re-Gems:
Blade CR,SPD+
108 hp
hp
hp
136.49 146.14 10 19.03.2022 Neostone Agent Low Eff: R4

Ancient Grinds:
Guard HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ATK%
Shield DEF%
109 spd
cd
acc
136.36 150.42 14 19.03.2022 Lich Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%
Endure DEF%,HP%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Focus ATK%
Swift DEF%

Gem Target: Swift R5
110 spd
cd
atk
136.19 144.70 9 19.03.2022 Ninja Hard Grinds:
Blade SPD+
Swift ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade CD

Gem Target: Swift R1
111 spd
cr
acc
135.96 144.39 8 19.03.2022 Dryad Easy Grinds:
Swift HP+

Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
112 spd
hp
hp
135.93 151.07 15 19.03.2022 Unicorn Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ACC,DEF%
Violent ATK%,HP%
113 spd
cd
atk
135.84 142.38 7 19.03.2022 Hell Lady Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%
114 spd
hp
hp
135.82 145.37 10 19.03.2022 Slayer Hard Grinds:
Will ATK%
Revenge DEF%,HP%,SPD+
115 atk
cd
atk
135.44 149.47 14 19.03.2022 Homunculus(Attack) Not maxxed: A2.
Low Eff: R6

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard DEF%
Endure DEF%
Violent DEF%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R4,R6
116 def
cd
def
134.99 143.05 8 19.03.2022 Inugami Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CR
117 atk
cd
atk
134.61 139.58 5 19.03.2022 Joker Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Blade CR
118 atk
cd
hp
133.95 146.85 13 19.03.2022 Monkey King Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%,CR,HP%,SPD+
119 def
def
def
133.65 143.20 10 19.03.2022 Inugami Hard Grinds:
Swift ATK%
Shield SPD+
Focus ATK%,HP%
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Focus ATK%

Gem Target: Focus R2
120 hp
def
def
133.61 145.91 12 19.03.2022 Panda Warrior Hard Grinds:
Destroy DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy DEF%
Violent ATK%,CR,RES
121 hp
hp
hp
133.59 144.53 11 19.03.2022 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Destroy ATK%,DEF%
Revenge DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy HP%
122 spd
hp
def
133.58 147.81 14 19.03.2022 Totemist Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC,HP+
123 spd
hp
def
132.70 145.43 13 19.03.2022 Paladin Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
124 spd
def
atk
132.69 143.50 11 19.03.2022 Phantom Thief Open Slots: A1.
Low Eff: R2

Hard Grinds:
Energy DEF%
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Energy CR,DEF%
Guard HP%,SPD+
125 atk
cd
atk
132.44 142.67 10 15.10.2021 03.04.2022 Demon Easy Grinds:
Guard DEF%

Hard Grinds:
Blade DEF%
Will HP%
Guard ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CD
Will HP%

Gem Target: Guard R5
126 atk
cd
atk
132.37 140.31 8 19.03.2022 Lightning Emperor Hard Grinds:
Rage ATK+,SPD+
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Rage ATK+,HP%
127 spd
x
acc
132.30 139.04 7 19.03.2022 Pioneer Hard Grinds:
Despair ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
128 hp
cd
hp
132.29 145.05 13 19.03.2022 Chimera Easy Grinds:
Will ATK+,DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Vampire ATK%,SPD+
Will ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Vampire HP%
129 spd
x
acc
132.24 142.04 10 19.03.2022 Brownie Magician Low Eff: R2

Hard Grinds:
Endure ATK%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
130 spd
cd
def
131.91 148.24 16 19.03.2022 Griffon Not maxxed: R1,R4.

Easy Grinds:
Swift ATK%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
Guard HP+

Gem Target: Swift R4
131 hp
x
def
130.96 142.78 12 19.03.2022 Fairy Queen Not maxxed: R4.
132 atk
cd
atk
130.92 143.39 12 19.03.2022 Chakram Dancer Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent DEF+,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Endure HP%
Blade SPD+
Violent ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Blade R1
Violent R4
133 spd
hp
def
130.70 144.24 14 19.03.2022 Panda Warrior Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Revenge DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Violent SPD+
134 spd
hp
hp
130.63 141.09 10 19.03.2022 Archangel Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Nemesis ATK%
Focus DEF%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%

Ancient Re-Gems:
Endure HP%

Gem Target: Nemesis R4
135 spd
hp
res
130.49 141.80 11 19.03.2022 Occult Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Despair ACC,DEF%
136 spd
hp
hp
130.08 146.71 17 19.03.2022 Neostone Agent Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Shield ATK%,DEF%,HP%
Guard ATK%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield HP%
137 atk
cd
atk
128.66 138.82 10 19.03.2022 Phoenix Easy Grinds:
Destroy DEF+
Energy SPD+

Hard Grinds:
Focus SPD+
Energy ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Energy RES
Focus HP%,SPD+
138 hp
hp
hp
128.63 137.06 8 19.03.2022 Death Knight Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
139 spd
cd
hp
128.45 139.17 11 19.03.2022 Sky Surfer Hard Grinds:
Shield DEF%,HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield HP%
Nemesis HP%
140 spd
hp
def
128.33 138.25 10 19.03.2022 Dragon Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+
Guard ATK%,DEF%,DEF+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
Violent SPD+
141 spd
cd
hp
128.09 139.78 12 19.03.2022 Ifrit Open Slots: A2.
Not maxxed: A1.
Low Eff: R6

Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield DEF%,HP%
142 spd
hp
hp
127.84 138.33 10 19.03.2022 Mermaid Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Endure DEF%
Energy HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
Endure HP%,SPD+
143 spd
def
hp
127.46 139.10 12 19.03.2022 Sylph Easy Grinds:
Despair HP+

Hard Grinds:
Focus DEF+,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CR,DEF%
144 hp
cd
hp
127.30 146.16 19 19.03.2022 Striker Easy Grinds:
Fight ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Fight ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Fight ATK%
145 def
hp
acc
127.21 141.13 14 19.03.2022 Pixie Low Eff: R4

Easy Grinds:
Focus DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift DEF%
Focus HP%
Violent ATK%,HP%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R3,R4
146 atk
hp
hp
126.53 137.95 11 19.03.2022 Lich Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Endure HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+

Gem Target: Guard R5
147 hp
cd
hp
126.18 141.91 16 19.03.2022 Kung Fu Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: R5,A2.

Hard Grinds:
Endure HP%
Guard DEF%,SPD+
Energy HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
Energy HP%

Gem Target: Energy R3
148 spd
def
atk
125.93 135.42 9 19.03.2022 Succubus Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Guard ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Fatal ACC,CD
149 spd
atk
x
125.83 136.22 10 19.03.2022 Brownie Magician Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift ACC,ATK%,DEF%
150 def
def
def
125.45 136.38 11 19.03.2022 Inugami Low Eff: R4

Easy Grinds:
Determination DEF+,HP+

Hard Grinds:
Blade HP%
Destroy HP%
Determination ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Determination ACC
Blade CD
151 def
def
hp
124.84 140.31 15 19.03.2022 Neostone Agent Easy Grinds:
Will DEF+
Fight ATK%,DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair DEF%
Will SPD+
Nemesis ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis ATK%
Fight SPD+
Will CD,DEF%
152 spd
hp
acc
122.85 143.19 20 19.03.2022 Grim Reaper Not maxxed: R2,R3.
153 hp
hp
hp
122.56 134.10 12 19.03.2022 Epikion Priest Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Endure HP%
Energy ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Energy DEF%
Endure SPD+

Hard Re-Gems:
Energy HP+,RES
154 spd
hp
hp
122.20 135.48 13 19.03.2022 Neostone Agent Easy Grinds:
Violent HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Energy DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
155 spd
cr
hp
121.91 138.78 17 19.03.2022 Sky Surfer Not maxxed: R2,R4.

Easy Grinds:
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR

Gem Target: Blade R5
156 spd
hp
x
119.89 131.84 12 19.03.2022 Garuda Open Slots: A1.
Not maxxed: R1,A2.

Easy Grinds:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Revenge HP%
Swift ATK%,DEF%
157 spd
def
hp
118.15 134.14 16 19.03.2022 Harpu Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R5.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,SPD+
Revenge DEF+,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Revenge CR

Gem Target: Violent R5
158 spd
cd
hp
114.47 126.50 12 19.03.2022 Dragon Knight Open Slots: R3.
Not maxxed: A2.
159
cd
atk
113.99 121.72 8 19.03.2022 Magic Knight Open Slots: R2.
160 def

def
112.08 123.61 12 19.03.2022 Gargoyle Open Slots: R4,A1.
Not maxxed: R1,R3.
161 hp
hp
def
111.88 121.98 10 19.03.2022 Demon Open Slots: R1,A2.
162 def

def
111.85 117.99 6 19.03.2022 Living Armor Open Slots: R4.
163 hp
def
def
111.22 119.45 8 19.03.2022 Golem Open Slots: R1,A1.
164
hp
hp
109.13 119.63 11 19.03.2022 Death Knight Open Slots: R2.
165 spd
cr
hp
107.37 119.37 12 19.03.2022 Lich Open Slots: R3.
166 hp
hp
acc
105.65 121.23 16 19.03.2022 Dryad Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Fight ATK+,DEF%,DEF+,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Focus ATK%
Fight SPD+
167 spd
cd
105.57 112.54 7 19.03.2022 Imp Open Slots: R6,A1,A2.
168 spd
cr
atk
103.56 112.85 9 19.03.2022 Art Master Open Slots: R5,A1.
Not maxxed: A2.
169 spd

atk
102.68 108.31 6 19.03.2022 Sniper Mk.I Open Slots: R4,A1.
170
hp
hp
102.49 111.52 9 19.03.2022 Giant Warrior Open Slots: R2.
Monstername, Family or To-Do's
<
# Monster HP ATK DEF SPD CR CD ACC RES Sets Slots Max-Skill EHP Score Max Calc Pull Date Data Age Familie TO-DOs? Unit ID Action
1 29.050
(29.762)
1.919
(2.012)
1.307
(1.379)
286
(286)
20
(20)
50
(50)
35
(41)
30
(30)
spd
hp
hp
166,0k
(177.6k)
162.29 169.15 7 03.11.2018 24.07.2022 - 18:43 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ACC
6687300466
2 28.457
(30.002)
1.637
(1.720)
1.788
(1.816)
247
(251)
89
(92)
50
(50)
58
(58)
36
(36)
spd
cr
def
210,5k
(224.9k)
159.17 166.15 7 19.03.2022 - 00:36 Oracle Hard Re-Gems:
Will HP%
11177957951
3 24.792
(26.858)
2.266
(2.427)
1.021
(1.058)
260
(269)
55
(55)
142
(142)
38
(38)
40
(40)
spd
cd
atk
116,9k
(130.1k)
158.22 168.49 10 12.11.2020 03.04.2022 - 17:15 Beast Rider Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
10447557048
4 30.437
(33.975)
1.610
(1.677)
1.175
(1.236)
231
(240)
80
(80)
130
(130)
0
(0)
22
(22)
spd
cd
atk
159,9k
(185.7k)
157.73 169.15 11 16.04.2020 24.07.2022 - 18:43 Harp Magician Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Destroy HP%
9114215015
5 26.710
(28.186)
1.967
(2.119)
1.151
(1.199)
216
(223)
84
(87)
136
(140)
11
(11)
15
(15)
spd
cd
hp
138,1k
(150.4k)
157.63 168.95 11 19.03.2022 - 00:34 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Nemesis HP%
Violent ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD,CR
11936338654
6 22.722
(25.335)
1.113
(1.311)
2.540
(2.643)
210
(221)
91
(91)
137
(137)
0
(0)
33
(33)
spd
cd
def
227,9k
(263.2k)
156.40 171.30 15 19.03.2022 - 00:34 Archangel Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Will SPD+
8095555929
7 25.883
(27.647)
987
(1.043)
2.720
(2.804)
199
(207)
79
(81)
144
(144)
0
(0)
15
(15)
def
cd
def
275,9k
(302.8k)
156.04 165.05 9 19.03.2022 - 00:37 Druid Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
7977441800
8 25.121
(27.099)
2.068
(2.178)
1.323
(1.444)
256
(264)
104
(105)
50
(50)
32
(32)
28
(28)
spd
cr
atk
145,0k
(167.9k)
155.53 166.81 11 19.03.2022 - 00:36 Monkey King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
5224875666
9 23.644
(26.343)
2.956
(3.053)
1.157
(1.277)
221
(230)
20
(20)
66
(66)
45
(45)
23
(23)
atk
atk
atk
122,7k
(147.8k)
155.44 168.90 13 19.03.2022 - 00:34 Onimusha Hard Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%
11146254826
10 30.806
(31.933)
1.787
(1.891)
1.253
(1.344)
306
(307)
33
(35)
50
(50)
27
(27)
41
(41)
spd
hp
hp
170,2k
(186.6k)
154.98 163.06 8 21.03.2018 24.07.2022 - 18:43 Chakram Dancer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
5687333738
11 30.413
(31.797)
1.699
(1.878)
1.662
(1.731)
203
(210)
62
(64)
137
(140)
31
(31)
15
(15)
spd
cd
hp
211,6k
(228.9k)
154.67 166.14 11 19.03.2022 - 00:34 Ifrit Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CD
3800881554
12 26.578
(28.182)
2.697
(2.803)
840
(880)
202
(211)
71
(78)
167
(167)
6
(6)
15
(15)
atk
cd
atk
108,4k
(118.9k)
152.68 163.30 11 19.03.2022 - 00:34 Phoenix Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR
Will CR
6079785105
13 16.366
(18.087)
2.472
(2.553)
1.149
(1.193)
197
(208)
79
(81)
147
(147)
19
(19)
15
(15)
atk
cd
atk
84,5k
(96.1k)
152.52 162.37 10 10.10.2021 03.04.2022 - 17:15 Anubis Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R4
12761663323
14 21.914
(24.089)
2.338
(2.543)
996
(1.020)
216
(225)
82
(83)
171
(171)
8
(8)
15
(15)
spd
cd
atk
101,4k
(113.5k)
151.16 162.42 11 19.03.2022 - 00:36 Ifrit Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
6099838234
15 42.308
(43.645)
1.490
(1.609)
1.198
(1.274)
208
(214)
71
(71)
55
(55)
0
(0)
40
(40)
hp
hp
hp
225,6k
(244.4k)
151.08 160.30 9 19.03.2022 - 00:37 Barbaric King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
5174688290
16 25.567
(27.756)
1.058
(1.156)
2.301
(2.342)
169
(175)
84
(84)
74
(74)
37
(37)
33
(33)
def
cr
def
235,1k
(259.2k)
150.87 160.92 10 19.03.2022 - 00:36 Frankenstein Hard Grinds:
Destroy HP%
Vampire DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire ATK%
Destroy SPD+
9512752870
17 33.396
(35.897)
1.411
(1.482)
1.486
(1.608)
244
(247)
101
(104)
59
(59)
49
(51)
21
(21)
spd
cr
hp
211,8k
(243.0k)
150.42 160.34 10 19.03.2022 - 00:34 Oracle Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
4230315279
18 26.249
(27.781)
1.756
(1.975)
1.177
(1.275)
198
(212)
77
(81)
140
(140)
20
(20)
23
(23)
spd
cd
hp
138,1k
(155.6k)
148.65 164.69 16 19.03.2022 - 00:37 Rakshasa Easy Grinds:
Violent ATK%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%
Violent DEF%,SPD+
8746029733
19 31.523
(32.868)
1.587
(1.703)
1.195
(1.287)
309
(310)
39
(41)
137
(137)
32
(32)
46
(46)
spd
cd
hp
167,8k
(185.5k)
148.57 157.09 9 19.03.2022 - 00:37 Polar Queen Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Swift ATK%
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
13072395037
20 26.967
(29.177)
1.174
(1.228)
1.190
(1.283)
264
(269)
27
(27)
55
(55)
125
(128)
21
(21)
spd
hp
acc
143,1k
(164.3k)
148.25 158.25 10 19.03.2022 - 00:39 Cow Girl Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
5061317157
21 20.913
(22.823)
2.525
(2.609)
698
(698)
246
(255)
100
(100)
184
(187)
0
(0)
20
(20)
atk
cd
atk
74,9k
(81.8k)
148.21 156.29 8 19.03.2022 - 00:39 Blade Dancer Hard Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
10208689453
22 34.648
(36.404)
2.030
(2.182)
1.316
(1.427)
233
(237)
42
(44)
50
(50)
40
(40)
20
(20)
atk
hp
hp
199,1k
(223.3k)
147.99 159.01 11 19.03.2022 - 00:37 Oracle Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Will R4
9114210381
23 32.978
(34.263)
1.383
(1.498)
1.614
(1.750)
197
(203)
50
(50)
50
(50)
55
(55)
62
(62)
spd
hp
hp
223,9k
(248.9k)
147.78 158.68 11 19.03.2022 - 00:36 Lich Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%

Ancient Grinds:
Nemesis ATK%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+

Gem Target: Nemesis R1
4230310430
24 26.273
(28.763)
1.454
(1.619)
1.581
(1.712)
273
(277)
21
(21)
54
(54)
26
(26)
22
(22)
spd
def
hp
175,3k
(205.1k)
147.66 161.13 13 19.03.2022 - 00:36 Jack-o'-lantern Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent DEF%,HP%
3042070211
25 30.950
(34.031)
2.009
(2.102)
1.449
(1.717)
110
(111)
106
(106)
143
(143)
27
(27)
60
(60)
hp
cd
atk
192,2k
(243.3k)
147.43 162.14 15 19.03.2022 - 00:37 Dragon Knight Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Endure DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Endure HP%
Violent DEF%,HP%
8406044464
26 22.512
(24.192)
3.014
(3.069)
1.054
(1.157)
217
(226)
31
(34)
54
(54)
35
(41)
15
(15)
atk
atk
atk
108,7k
(125.5k)
147.26 159.13 12 19.03.2022 - 00:34 Onimusha Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent ATK+,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent ACC,CR
13553952673
27 24.826
(27.001)
2.493
(2.666)
1.224
(1.319)
176
(179)
28
(33)
214
(217)
18
(18)
15
(15)
hp
cd
atk
134,7k
(155.4k)
147.24 160.60 13 19.03.2022 - 00:36 Martial Cat Low Eff: R6

Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR,HP%
8548214154
28 23.739
(25.548)
2.483
(2.531)
910
(950)
199
(204)
74
(80)
172
(175)
0
(0)
26
(26)
atk
cd
atk
102,7k
(114.1k)
147.04 156.21 9 19.03.2022 - 00:39 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis DEF%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD
9622023134
29 25.016
(27.575)
991
(1.078)
2.534
(2.598)
201
(207)
84
(84)
54
(54)
36
(36)
22
(22)
def
cr
def
250,4k
(282.2k)
146.99 157.92 11 19.03.2022 - 00:36 Frankenstein Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%
Guard HP%
13016901835
30 24.367
(26.288)
1.341
(1.383)
1.591
(1.694)
262
(267)
109
(111)
70
(70)
18
(18)
26
(26)
spd
cr
hp
163,5k
(185.8k)
146.97 155.66 9 19.03.2022 - 00:34 Cannon Girl Easy Grinds:
Swift DEF+

Hard Grinds:
Swift DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
8746025854
31 31.221
(33.067)
1.484
(1.698)
1.053
(1.117)
230
(239)
31
(31)
50
(50)
14
(14)
64
(64)
spd
hp
hp
150,7k
(167.0k)
146.58 160.36 14 19.03.2022 - 00:39 Fairy Queen Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Violent ATK%

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Violent HP%,HP+
13080317627
32 21.205
(22.613)
1.998
(2.080)
1.220
(1.347)
211
(222)
83
(83)
141
(144)
13
(13)
15
(15)
spd
cd
atk
114,7k
(132.4k)
146.05 157.90 12 19.03.2022 - 00:34 Chakram Dancer Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%
Will CD,SPD+
9824073694
33 25.190
(26.666)
1.684
(1.843)
1.072
(1.145)
226
(236)
64
(66)
155
(159)
6
(6)
15
(15)
spd
cd
hp
123,2k
(137.3k)
145.82 158.58 13 19.03.2022 - 00:34 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
8087560309
34 25.431
(27.515)
1.437
(1.529)
1.403
(1.408)
306
(309)
47
(49)
64
(64)
36
(36)
20
(20)
spd
def
def
153,9k
(167.0k)
145.74 152.44 7 19.03.2022 - 00:34 Pierret Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
8684245797
35 50.077
(51.104)
1.140
(1.188)
1.537
(1.597)
204
(217)
45
(47)
57
(57)
16
(18)
25
(25)
hp
hp
hp
326,5k
(343.9k)
145.20 154.15 9 19.03.2022 - 00:36 Warbear Open Slots: A1.

Ancient Gem Target: Nemesis R2
12629775079
36 49.964
(51.046)
1.104
(1.137)
1.298
(1.511)
196
(210)
20
(20)
73
(73)
15
(17)
51
(51)
hp
hp
hp
283,9k
(328.1k)
145.03 157.78 13 19.03.2022 - 00:39 Giant Warrior Low Eff: R3

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent SPD+
8562355151
37 24.090
(25.881)
2.367
(2.464)
1.024
(1.045)
188
(193)
70
(73)
206
(206)
0
(0)
52
(52)
atk
cd
atk
113,8k
(124.2k)
144.84 152.96 8 19.03.2022 - 00:37 Lightning Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Will ATK%,HP%
Rage ATK%,HP%,HP+
8800044204
38 27.402
(28.688)
1.906
(2.106)
1.043
(1.049)
277
(288)
60
(60)
186
(186)
0
(0)
19
(19)
spd
cd
hp
131,3k
(138.0k)
144.59 154.22 10 19.03.2022 - 00:34 Beast Rider Hard Grinds:
Swift ATK%
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%,SPD+
Revenge ATK%,SPD+
10736269581
39 25.374
(27.145)
1.690
(1.786)
1.710
(1.800)
252
(256)
28
(28)
67
(67)
69
(73)
22
(22)
spd
atk
def
180,8k
(202.0k)
144.59 153.99 9 19.03.2022 - 00:36 Striker Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Despair ATK%,HP+
Will ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
10874744826
40 23.761
(25.733)
2.400
(2.493)
1.343
(1.418)
145
(151)
83
(83)
140
(140)
16
(19)
19
(19)
atk
cd
atk
138,8k
(157.0k)
144.56 154.73 10 19.03.2022 - 00:37 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Will HP%
Destroy HP%
Despair ATK%,HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ACC
Will DEF%
6123516140
41 41.709
(43.558)
1.285
(1.365)
1.319
(1.455)
226
(231)
47
(52)
70
(70)
62
(62)
15
(15)
spd
hp
hp
240,1k
(271.5k)
144.52 155.61 11 19.03.2022 - 00:34 Slayer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%
10054986601
42 22.763
(24.610)
2.771
(2.851)
952
(1.010)
190
(201)
56
(58)
150
(154)
19
(19)
15
(15)
atk
cd
atk
101,8k
(115.1k)
144.50 155.56 11 19.03.2022 - 00:34 Inugami Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Blade ATK%
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CD
Blade DEF%
8139136544
43 19.542
(21.734)
1.355
(1.536)
764
(793)
251
(259)
76
(76)
146
(150)
83
(83)
31
(31)
spd
cd
acc
74,5k
(85.1k)
143.97 155.73 12 19.03.2022 - 00:36 Pirate Captain Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Shield SPD+
Violent ATK%,ATK+,DEF+,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield CD
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Violent R2
4890476967
44 47.405
(48.889)
1.177
(1.254)
1.300
(1.444)
176
(187)
46
(46)
65
(65)
6
(11)
62
(62)
hp
hp
hp
269,7k
(302.8k)
143.87 156.48 13 19.03.2022 - 00:39 Giant Warrior Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Violent R6
8946509621
45 38.970
(41.112)
1.083
(1.119)
1.184
(1.359)
209
(217)
43
(50)
130
(130)
16
(16)
27
(27)
hp
cd
hp
205,9k
(242.4k)
143.86 157.65 14 19.03.2022 - 00:34 Anubis Hard Grinds:
Will HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%,HP%
5420185102
46 19.474
(21.025)
3.232
(3.273)
1.174
(1.269)
204
(215)
27
(27)
55
(55)
28
(33)
52
(52)
atk
atk
atk
102,2k
(117.4k)
143.74 154.39 11 19.03.2022 - 00:36 Kobold Bomber Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Will SPD+
Fatal ACC,HP%
9742990036
47 27.407
(28.756)
2.114
(2.190)
1.018
(1.060)
231
(233)
60
(63)
142
(142)
44
(47)
29
(29)
spd
cd
atk
128,9k
(139.5k)
143.45 150.56 7 19.03.2022 - 00:37 Hell Lady Hard Grinds:
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
5897525992
48 28.851
(32.436)
872
(872)
2.875
(2.923)
184
(203)
52
(52)
50
(50)
30
(33)
62
(64)
def
def
def
323,2k
(368.8k)
143.44 156.13 13 19.03.2022 - 00:37 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy HP%,SPD+
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC
Destroy SPD+
9837396864
49 34.329
(36.069)
1.560
(1.698)
1.852
(1.931)
168
(179)
41
(41)
50
(50)
45
(45)
69
(71)
spd
hp
def
261,7k
(284.9k)
143.12 154.56 11 19.03.2022 - 00:36 Occult Girl Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Will R3
11502411084
50 18.758
(20.142)
2.287
(2.415)
983
(997)
207
(213)
103
(107)
201
(207)
9
(9)
15
(15)
spd
cd
atk
85,9k
(93.2k)
143.10 151.57 8 17.12.2019 26.03.2022 - 20:29 Polar Queen Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
8548208177
51 25.424
(29.315)
1.288
(1.372)
1.477
(1.502)
270
(273)
32
(37)
57
(57)
77
(77)
20
(20)
spd
def
acc
160,4k
(187.5k)
143.06 154.25 11 19.03.2022 - 00:39 Horus Hard Grinds:
Revenge HP%
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
Revenge HP%
11537842197
52 21.745
(23.538)
3.137
(3.221)
885
(933)
216
(226)
46
(54)
61
(61)
41
(41)
30
(30)
spd
atk
atk
92,1k
(103.7k)
143.04 154.22 11 19.03.2022 - 00:36 Joker Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Fatal ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,DEF%

Gem Target: Will R4
9284790628
53 21.710
(23.102)
2.253
(2.354)
1.063
(1.104)
156
(166)
82
(85)
221
(225)
0
(0)
15
(15)
atk
cd
atk
105,5k
(115.6k)
143.01 153.59 11 19.03.2022 - 00:36 Chakram Dancer Hard Grinds:
Rage DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Rage CD
5762380229
54 17.671
(19.154)
2.002
(2.103)
1.237
(1.336)
177
(189)
72
(72)
147
(150)
52
(52)
15
(15)
atk
cd
atk
96,7k
(111.4k)
143.00 154.87 12 19.03.2022 - 00:36 Magic Knight Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R1.

Hard Grinds:
Revenge SPD+
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CD
Revenge SPD+
13563034303
55 16.027
(16.731)
2.296
(2.398)
1.038
(1.073)
245
(257)
100
(103)
150
(151)
67
(67)
19
(19)
spd
cd
atk
76,5k
(81.9k)
142.91 150.73 8 19.03.2022 - 00:36 Sea Emperor Hard Grinds:
Blade HP%
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR,SPD+
7688151792
56 42.137
(44.459)
1.167
(1.281)
1.258
(1.347)
214
(224)
37
(37)
50
(50)
79
(79)
22
(22)
hp
hp
hp
233,6k
(260.3k)
142.65 154.83 12 19.03.2022 - 00:36 Pirate Captain Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Vampire DEF%
Swift HP%
Shield SPD+
Will DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will HP%
Vampire SPD+
9114020247
57 17.574
(19.551)
2.613
(2.755)
700
(700)
211
(221)
106
(106)
189
(189)
7
(7)
20
(20)
atk
cd
atk
63,1k
(70.2k)
142.46 151.55 9 19.03.2022 - 00:34 Vampire Hard Grinds:
Swift HP%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade ATK%
Swift ATK%,HP%,SPD+
13269576911
58 25.604
(27.851)
1.129
(1.228)
1.869
(1.966)
253
(261)
65
(69)
130
(130)
67
(69)
15
(15)
spd
cd
def
196,7k
(223.4k)
142.39 155.04 13 19.03.2022 - 00:34 Griffon Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Focus HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+
Blade ATK%,CR
3629489972
59 45.528
(47.953)
1.293
(1.412)
1.150
(1.252)
226
(230)
49
(53)
56
(56)
18
(18)
25
(25)
spd
hp
hp
235,2k
(264.8k)
142.29 154.31 12 19.03.2022 - 00:36 Werewolf Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CR,DEF%,HP%
10225545635
60 36.727
(39.944)
996
(1.117)
1.292
(1.319)
237
(243)
21
(21)
61
(61)
27
(27)
103
(105)
spd
hp
hp
207,9k
(229.9k)
142.01 152.98 11 19.03.2022 - 00:34 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
3791168088
61 23.390
(24.961)
2.044
(2.137)
1.053
(1.125)
225
(236)
49
(57)
160
(160)
44
(44)
22
(22)
spd
cd
atk
112,9k
(126.7k)
141.90 154.26 12 19.03.2022 - 00:36 Beast Rider Open Slots: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Violent R6
11789105847
62 32.146
(34.192)
1.868
(1.946)
1.261
(1.375)
210
(215)
29
(29)
50
(50)
50
(50)
46
(46)
spd
atk
hp
178,5k
(203.5k)
141.82 152.21 10 19.03.2022 - 00:37 Onimusha Hard Grinds:
Revenge ATK%
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire DEF%
Revenge DEF%

Gem Target: Vampire R1
Revenge R5
12367387825
63 18.486
(19.166)
2.894
(2.971)
1.039
(1.103)
158
(163)
97
(100)
208
(218)
0
(0)
15
(15)
atk
cd
atk
88,3k
(95.8k)
141.65 150.64 9 12.04.2021 24.07.2022 - 18:43 Fairy King Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
11444113995
64 25.783
(28.264)
2.479
(2.612)
1.145
(1.196)
170
(179)
79
(79)
159
(159)
4
(4)
15
(15)
atk
cd
atk
132,7k
(150.5k)
141.63 152.24 11 19.03.2022 - 00:34 Dragon Knight Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%,DEF%
Vampire HP%,SPD+

Gem Target: Vampire R3
13700792470
65 23.523
(25.971)
1.370
(1.493)
990
(1.073)
198
(210)
52
(52)
144
(144)
97
(110)
15
(15)
spd
cd
acc
108,3k
(127.1k)
141.43 155.77 14 19.03.2022 - 00:39 Cow Girl Not maxxed: R6.

Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP%
Violent ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R3,R4
10258472235
66 32.827
(34.925)
885
(943)
1.817
(2.004)
223
(234)
36
(36)
56
(56)
36
(39)
57
(57)
spd
def
hp
246,2k
(284.8k)
141.37 154.91 14 19.03.2022 - 00:37 Harp Magician Easy Grinds:
Violent ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ACC,SPD+

Gem Target: Violent R4
13432847513
67 47.758
(49.301)
831
(863)
1.302
(1.509)
193
(201)
26
(26)
63
(63)
10
(10)
99
(99)
hp
hp
hp
272,1k
(316.6k)
140.84 151.95 11 19.03.2022 - 00:37 Giant Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+
Will ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
10327234082
68 32.769
(35.023)
1.890
(1.967)
1.374
(1.486)
231
(237)
52
(52)
55
(55)
64
(64)
15
(15)
spd
hp
atk
194,9k
(222.1k)
140.83 150.82 10 19.03.2022 - 00:34 Sea Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
10736294279
69 37.138
(39.519)
1.365
(1.509)
1.236
(1.359)
223
(231)
122
(124)
68
(68)
0
(0)
15
(15)
spd
cr
hp
203,0k
(233.0k)
140.69 153.44 13 19.03.2022 - 00:34 Unicorn Hard Grinds:
Shield DEF%,SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%
5539689176
70 21.207
(23.815)
1.724
(1.732)
1.229
(1.324)
204
(208)
75
(77)
152
(152)
31
(31)
22
(22)
spd
cd
atk
115,4k
(137.5k)
140.69 149.99 9 19.03.2022 - 00:34 Boomerang Warrior Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,SPD+
Despair DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
8571172694
71 19.303
(20.733)
2.297
(2.432)
905
(917)
215
(221)
88
(92)
201
(207)
34
(34)
15
(15)
spd
cd
atk
83,1k
(90.2k)
140.65 150.35 10 19.03.2022 - 00:34 Hell Lady Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
13570210427
72 35.616
(38.416)
1.434
(1.495)
1.100
(1.244)
223
(228)
15
(15)
59
(59)
78
(83)
68
(68)
spd
hp
acc
177,7k
(211.1k)
140.33 152.87 13 19.03.2022 - 00:37 Art Master Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
9912909972
73 28.334
(30.800)
2.643
(2.684)
1.232
(1.277)
208
(216)
25
(25)
67
(67)
18
(18)
48
(48)
atk
atk
atk
154,5k
(172.8k)
140.30 148.58 8 19.03.2022 - 00:36 Sky Dancer Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%
Fatal DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%

Gem Target: Fatal R5
5404704819
74 14.389
(15.212)
2.573
(2.695)
786
(802)
220
(224)
105
(108)
162
(164)
7
(7)
21
(21)
spd
cd
atk
56,0k
(60.0k)
140.29 146.49 6 19.03.2022 - 00:34 Ninja Hard Grinds:
Vampire ATK%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Vampire CR
8413224737
75 49.767
(51.346)
1.151
(1.223)
1.238
(1.369)
245
(251)
15
(15)
61
(61)
24
(24)
20
(20)
hp
hp
hp
272,4k
(304.6k)
139.92 149.81 10 17.01.2020 03.04.2022 - 17:15 Werewolf Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%
8684928356
76 27.492
(29.852)
874
(874)
1.025
(1.160)
242
(246)
15
(15)
57
(57)
72
(72)
105
(108)
spd
hp
acc
130,0k
(155.2k)
139.91 150.17 10 19.03.2022 - 00:39 Mystic Witch Open Slots: A2.

Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,HP+

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Endure RES

Gem Target: Violent R2
13690008727
77 24.313
(26.988)
975
(1.006)
2.412
(2.453)
184
(189)
71
(74)
55
(55)
45
(45)
15
(15)
def
def
def
233,0k
(262.5k)
139.87 148.82 9 19.03.2022 - 00:36 Frankenstein Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Destroy HP%
Revenge HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Destroy HP%
12304344510
78 41.217
(43.993)
1.221
(1.299)
1.695
(1.994)
196
(214)
26
(26)
50
(50)
27
(27)
50
(50)
spd
hp
hp
291,5k
(357.2k)
139.75 157.95 18 19.03.2022 - 00:37 Paladin Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,SPD+
Will ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent SPD+
10162864464
79 47.357
(48.733)
1.234
(1.313)
1.145
(1.317)
215
(223)
35
(35)
54
(54)
28
(30)
28
(28)
hp
hp
hp
243,8k
(280.2k)
139.66 152.07 12 19.03.2022 - 00:36 Werewolf Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
9472886339
80 50.750
(52.855)
1.240
(1.344)
1.368
(1.582)
199
(211)
15
(15)
50
(50)
57
(57)
28
(28)
hp
hp
hp
300,8k
(352.9k)
139.59 154.52 15 19.03.2022 - 00:36 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+
8565288342
81 18.712
(19.404)
2.337
(2.513)
783
(862)
212
(220)
81
(81)
189
(192)
28
(28)
15
(15)
spd
cd
atk
72,6k
(80.7k)
139.26 150.51 11 19.03.2022 - 00:37 Ninja Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Focus SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Focus ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Focus DEF%

Gem Target: Focus R6
8457166778
82 34.665
(37.052)
1.423
(1.515)
1.412
(1.459)
253
(256)
25
(25)
50
(50)
13
(17)
53
(53)
spd
def
hp
210,8k
(231.4k)
139.23 148.34 9 19.03.2022 - 00:36 String Master Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%

Hard Re-Gems:
Energy ACC
9512757929
83 38.515
(39.390)
1.433
(1.669)
1.534
(1.611)
191
(203)
19
(19)
50
(50)
24
(24)
32
(32)
hp
hp
hp
250,7k
(267.0k)
139.18 152.35 13 19.03.2022 - 00:37 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Shield ATK%
Revenge ATK%

Hard Grinds:
Shield DEF%

Hard Re-Gems:
Shield SPD+
Revenge SPD+
12676525216
84 36.490
(38.720)
853
(853)
1.669
(1.849)
202
(209)
26
(26)
50
(50)
12
(12)
144
(147)
hp
hp
res
254,8k
(294.7k)
139.15 149.25 10 19.03.2022 - 00:36 Howl Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent DEF%,HP%,RES
10637771371
85 20.381
(21.601)
3.473
(3.558)
649
(649)
150
(160)
101
(101)
179
(179)
65
(65)
21
(21)
atk
cd
atk
69,5k
(73.7k)
139.12 145.33 6 19.03.2022 - 00:39 Phoenix Hard Re-Gems:
Destroy SPD+
Guard SPD+
10975682413
86 35.854
(38.172)
1.052
(1.150)
1.430
(1.566)
210
(225)
21
(21)
54
(54)
31
(34)
92
(105)
hp
hp
res
220,3k
(252.7k)
139.08 155.44 16 19.03.2022 - 00:37 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
Will ACC,HP%
8188388174
87 41.963
(43.624)
1.236
(1.310)
1.229
(1.372)
202
(208)
57
(65)
149
(149)
0
(0)
23
(23)
hp
cd
hp
228,3k
(259.2k)
138.92 151.93 13 19.03.2022 - 00:34 Anubis Hard Grinds:
Blade DEF%,HP+
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR
Blade CR,DEF%
8891141704
88 21.201
(23.312)
2.639
(2.719)
854
(877)
193
(201)
65
(74)
176
(176)
0
(0)
15
(15)
atk
cd
atk
87,5k
(98.1k)
138.91 149.96 11 19.03.2022 - 00:39 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis HP%,SPD+
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%
Vampire CR,SPD+
13571688536
89 13.071
(14.059)
2.765
(2.929)
965
(994)
199
(206)
86
(90)
179
(183)
14
(14)
21
(21)
spd
cd
atk
59,0k
(64.9k)
138.85 148.97 10 19.03.2022 - 00:34 High Elemental Hard Grinds:
Shield ATK%
Will SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield CR
Will ATK%,SPD+
Blade CD,HP%
7977444063
90 19.407
(20.767)
1.893
(1.959)
1.333
(1.419)
173
(184)
66
(72)
214
(217)
25
(25)
26
(26)
atk
cd
def
112,7k
(126.8k)
138.79 151.02 12 19.03.2022 - 00:34 Rakshasa Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Rage SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Rage ATK+,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Rage CD,CR,SPD+
5420178677
91 52.244
(55.772)
1.007
(1.058)
1.211
(1.332)
197
(208)
54
(54)
54
(54)
47
(47)
23
(23)
hp
hp
hp
281,0k
(323.6k)
138.79 151.10 12 19.03.2022 - 00:37 Beast Monk Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP+
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge DEF%
Violent HP%,SPD+
3791157519
92 18.927
(20.881)
2.347
(2.539)
1.138
(1.203)
237
(247)
85
(85)
156
(159)
31
(31)
15
(15)
spd
cd
atk
97,0k
(111.7k)
138.57 151.13 13 19.03.2022 - 00:34 Fairy King Hard Grinds:
Swift ATK%,SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade ATK%,HP%
Swift ATK%,CD
9854790168
93 20.387
(22.289)
2.305
(2.427)
832
(849)
269
(272)
34
(34)
179
(179)
13
(13)
19
(19)
spd
cd
atk
82,6k
(91.6k)
138.45 145.81 7 19.03.2022 - 00:36 Martial Cat Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Revenge HP%
Guard HP%
10386063736
94 19.425
(20.480)
2.619
(2.744)
652
(652)
233
(238)
70
(70)
190
(190)
0
(0)
22
(22)
spd
cd
atk
66,5k
(70.1k)
138.28 143.99 6 19.03.2022 - 00:36 Pierret Open Slots: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Fatal HP%
3979697563
95 46.236
(47.076)
1.093
(1.203)
1.741
(1.836)
198
(203)
21
(21)
50
(50)
30
(30)
80
(80)
hp
hp
hp
334,4k
(356.2k)
138.27 146.79 9 19.03.2022 - 00:39 Inugami Easy Grinds:
Endure ATK+

Hard Grinds:
Energy ATK%,DEF%,SPD+

Gem Target: Endure R4
2601268696
96 17.316
(18.055)
2.409
(2.520)
870
(918)
224
(233)
74
(74)
182
(188)
25
(25)
29
(29)
spd
cd
atk
72,5k
(78.6k)
138.21 147.34 9 19.03.2022 - 00:36 Assassin Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
Fatal ATK%,CD
6022241728
97 19.711
(20.733)
2.592
(2.679)
1.091
(1.190)
161
(169)
86
(88)
168
(171)
0
(0)
20
(20)
atk
cd
atk
97,7k
(110.0k)
137.90 148.26 10 19.03.2022 - 00:39 Kung Fu Girl Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Blade ATK%,SPD+
11352087379
98 21.597
(24.416)
2.687
(2.735)
1.220
(1.279)
146
(170)
66
(69)
167
(167)
17
(17)
15
(15)
atk
cd
atk
116,8k
(137.1k)
137.89 152.81 15 19.03.2022 - 00:34 Inugami Easy Grinds:
Fatal SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,HP%

Ancient Re-Gems:
Will SPD+

Gem Target: Fatal R5
9868586404
99 16.883
(18.340)
3.347
(3.421)
621
(621)
122
(128)
101
(101)
233
(235)
17
(17)
15
(15)
atk
cd
atk
55,9k
(60.8k)
137.79 143.85 6 19.03.2022 - 00:37 Joker Low Eff: R2

Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade HP%
Rage HP%,HP+
5036628191
100 16.584
(17.276)
2.678
(2.766)
1.020
(1.089)
121
(123)
100
(106)
227
(227)
6
(6)
15
(15)
atk
cd
atk
78,1k
(85.5k)
137.45 143.66 6 19.03.2022 - 00:34 Vampire Hard Grinds:
Blade DEF%
Rage DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CR
3121149266
101 19.658
(22.383)
2.333
(2.443)
1.232
(1.339)
158
(168)
70
(70)
142
(145)
28
(28)
15
(15)
atk
cd
atk
107,2k
(130.4k)
137.37 151.41 14 19.03.2022 - 00:36 Boomerang Warrior Easy Grinds:
Will HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%
Will HP%,SPD+
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will CD

Gem Target: Will R1
Shield R6
7582844815
102 22.119
(25.911)
1.183
(1.340)
1.890
(2.087)
226
(234)
36
(40)
156
(156)
70
(70)
29
(29)
spd
cd
def
171,5k
(218.8k)
137.19 155.95 19 19.03.2022 - 00:37 Slayer Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Swift HP%

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%
Will ATK%,DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Swift ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR
9985284217
103 23.631
(25.542)
2.182
(2.252)
1.337
(1.518)
118
(123)
72
(72)
203
(203)
23
(27)
20
(20)
atk
cd
atk
137,5k
(164.8k)
136.91 149.27 12 19.03.2022 - 00:39 Inugami Hard Grinds:
Nemesis DEF%
Shield ATK%,DEF%
Will DEF%,HP%
Guard DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
8147546682
104 35.246
(36.986)
862
(898)
1.182
(1.315)
211
(222)
19
(19)
57
(57)
55
(55)
122
(123)
spd
hp
res
186,0k
(212.4k)
136.63 147.71 11 19.03.2022 - 00:36 Battle Mammoth Hard Grinds:
Endure ATK%,DEF%,HP%
Shield DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%

Gem Target: Endure R1
11653737038
105 31.834
(34.033)
914
(970)
1.638
(1.759)
228
(247)
20
(20)
50
(50)
8
(8)
107
(110)
spd
def
hp
218,8k
(248.3k)
136.55 150.16 14 19.03.2022 - 00:37 Sky Dancer Easy Grinds:
Violent ATK+,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP+,RES,SPD+
8548213684
106 39.247
(41.329)
1.535
(1.614)
1.254
(1.359)
210
(219)
32
(32)
54
(54)
24
(24)
60
(60)
hp
hp
hp
217,0k
(243.7k)
136.55 147.65 11 19.03.2022 - 00:36 Onimusha Not maxxed: A1,A2.

Hard Grinds:
Endure DEF%

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Endure DEF%,HP%
11146066336
107 35.380
(36.527)
1.183
(1.292)
1.062
(1.109)
221
(230)
72
(75)
208
(210)
8
(8)
15
(15)
spd
cd
hp
171,8k
(183.4k)
136.54 146.76 10 19.03.2022 - 00:39 Werewolf Not maxxed: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Blade SPD+
Rage ATK%,ATK+,DEF%

Hard Re-Gems:
Blade CR,SPD+
5429331858
108 43.666
(45.551)
976
(1.019)
1.650
(1.756)
193
(203)
36
(36)
76
(76)
19
(19)
55
(55)
hp
hp
hp
302,0k
(331.9k)
136.49 146.14 10 19.03.2022 - 00:39 Neostone Agent Low Eff: R4

Ancient Grinds:
Guard HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ATK%
Shield DEF%
12601616137
109 21.402
(23.443)
1.487
(1.724)
908
(999)
262
(267)
61
(63)
137
(137)
82
(82)
23
(23)
spd
cd
acc
92,4k
(108.7k)
136.36 150.42 14 19.03.2022 - 00:34 Lich Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%
Endure DEF%,HP%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Focus ATK%
Swift DEF%

Gem Target: Swift R5
8278670397
110 16.357
(17.779)
2.594
(2.734)
687
(687)
253
(259)
82
(84)
175
(178)
0
(0)
15
(15)
spd
cd
atk
58,0k
(63.0k)
136.19 144.70 9 19.03.2022 - 00:36 Ninja Hard Grinds:
Blade SPD+
Swift ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade CD

Gem Target: Swift R1
2790159730
111 25.392
(29.122)
953
(972)
1.280
(1.321)
293
(297)
79
(79)
50
(50)
95
(95)
30
(30)
spd
cr
acc
142,7k
(167.8k)
135.96 144.39 8 19.03.2022 - 00:37 Dryad Easy Grinds:
Swift HP+

Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
10767991991
112 40.926
(43.808)
899
(944)
1.491
(1.736)
222
(232)
15
(15)
50
(50)
15
(19)
105
(105)
spd
hp
hp
260,2k
(316.1k)
135.93 151.07 15 19.03.2022 - 00:36 Unicorn Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ACC,DEF%
Violent ATK%,HP%
5200817282
113 20.475
(22.083)
2.827
(2.930)
875
(875)
213
(218)
84
(84)
182
(184)
0
(0)
15
(15)
spd
cd
atk
86,0k
(92.8k)
135.84 142.38 7 19.03.2022 - 00:34 Hell Lady Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%
12477086660
114 37.428
(39.003)
1.245
(1.367)
1.292
(1.378)
244
(249)
20
(20)
50
(50)
43
(43)
75
(77)
spd
hp
hp
211,9k
(232.6k)
135.82 145.37 10 19.03.2022 - 00:36 Slayer Hard Grinds:
Will ATK%
Revenge DEF%,HP%,SPD+
10901484547
115 14.138
(14.688)
2.975
(3.047)
1.119
(1.313)
147
(165)
78
(80)
178
(178)
13
(13)
15
(15)
atk
cd
atk
71,5k
(84.2k)
135.44 149.47 14 19.03.2022 - 00:36 Homunculus(Attack) Not maxxed: A2.
Low Eff: R6

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard DEF%
Endure DEF%
Violent DEF%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R4,R6
6810842636
116 18.264
(19.846)
969
(988)
3.105
(3.216)
161
(164)
56
(60)
158
(158)
29
(29)
29
(29)
def
cd
def
219,3k
(246.0k)
134.99 143.05 8 19.03.2022 - 00:36 Inugami Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CR
9933499634
117 12.596
(12.596)
3.314
(3.449)
690
(704)
163
(166)
100
(105)
198
(202)
11
(11)
15
(15)
atk
cd
atk
44,8k
(45.4k)
134.61 139.58 5 19.03.2022 - 00:37 Joker Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Blade CR
4890467615
118 28.178
(30.287)
1.523
(1.613)
1.258
(1.385)
218
(229)
67
(71)
130
(130)
23
(23)
20
(20)
atk
cd
hp
156,2k
(181.3k)
133.95 146.85 13 19.03.2022 - 00:34 Monkey King Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%,CR,HP%,SPD+
12524003773
119 16.813
(17.999)
1.198
(1.313)
3.099
(3.147)
161
(166)
64
(68)
65
(67)
62
(64)
15
(15)
def
def
def
201,5k
(218.8k)
133.65 143.20 10 19.03.2022 - 00:36 Inugami Hard Grinds:
Swift ATK%
Shield SPD+
Focus ATK%,HP%
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Focus ATK%

Gem Target: Focus R2
9933975860
120 31.061
(33.276)
928
(978)
2.466
(2.614)
197
(205)
30
(35)
70
(70)
31
(31)
34
(38)
hp
def
def
303,5k
(342.4k)
133.61 145.91 12 19.03.2022 - 00:34 Panda Warrior Hard Grinds:
Destroy DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy DEF%
Violent ATK%,CR,RES
5762423300
121 40.603
(42.221)
1.108
(1.170)
1.356
(1.528)
188
(194)
21
(21)
57
(57)
40
(40)
36
(36)
hp
hp
hp
239,0k
(273.9k)
133.59 144.53 11 19.03.2022 - 00:37 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Destroy ATK%,DEF%
Revenge DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy HP%
12411008826
122 35.616
(38.942)
1.119
(1.165)
1.981
(2.145)
201
(213)
20
(20)
55
(55)
24
(29)
52
(52)
spd
hp
def
287,5k
(336.8k)
133.58 147.81 14 19.03.2022 - 00:37 Totemist Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC,HP+
12847255965
123 37.903
(41.265)
972
(1.015)
1.681
(1.824)
195
(206)
19
(19)
59
(59)
36
(36)
72
(74)
spd
hp
def
266,2k
(310.5k)
132.70 145.43 13 19.03.2022 - 00:39 Paladin Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
8471185286
124 25.796
(28.580)
1.446
(1.446)
1.797
(1.912)
215
(224)
47
(50)
60
(60)
67
(67)
15
(15)
spd
def
atk
191,7k
(223.8k)
132.69 143.50 11 19.03.2022 - 00:36 Phantom Thief Open Slots: A1.
Low Eff: R2

Hard Grinds:
Energy DEF%
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Energy CR,DEF%
Guard HP%,SPD+
7790927566
125 21.341
(23.798)
2.557
(2.643)
1.122
(1.243)
114
(115)
102
(103)
175
(179)
5
(5)
47
(47)
atk
cd
atk
108,1k
(130.7k)
132.44 142.67 10 15.10.2021 03.04.2022 - 17:15 Demon Easy Grinds:
Guard DEF%

Hard Grinds:
Blade DEF%
Will HP%
Guard ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CD
Will HP%

Gem Target: Guard R5
12792781787
126 20.728
(21.851)
2.700
(2.829)
1.031
(1.078)
132
(139)
66
(66)
242
(242)
6
(6)
15
(15)
atk
cd
atk
98,4k
(107.4k)
132.37 140.31 8 19.03.2022 - 00:34 Lightning Emperor Hard Grinds:
Rage ATK+,SPD+
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Rage ATK+,HP%
8648562219
127 29.658
(31.172)
1.268
(1.314)
1.231
(1.316)
271
(273)
34
(35)
57
(57)
106
(106)
28
(28)
spd
x
acc
161,6k
(179.1k)
132.30 139.04 7 19.03.2022 - 00:34 Pioneer Hard Grinds:
Despair ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
2587046250
128 41.746
(43.798)
1.236
(1.374)
975
(1.058)
168
(181)
64
(64)
165
(168)
25
(25)
20
(20)
hp
cd
hp
190,0k
(212.1k)
132.29 145.05 13 19.03.2022 - 00:34 Chimera Easy Grinds:
Will ATK+,DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Vampire ATK%,SPD+
Will ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Vampire HP%
5687336947
129 23.991
(26.183)
1.158
(1.231)
1.432
(1.544)
304
(308)
20
(20)
50
(50)
93
(93)
31
(31)
spd
x
acc
147,6k
(171.3k)
132.24 142.04 10 19.03.2022 - 00:36 Brownie Magician Low Eff: R2

Hard Grinds:
Endure ATK%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
7926876344
130 32.455
(35.818)
900
(1.016)
1.835
(1.878)
248
(264)
45
(45)
124
(137)
32
(32)
15
(15)
spd
cd
def
245,4k
(276.3k)
131.91 148.24 16 19.03.2022 - 00:37 Griffon Not maxxed: R1,R4.

Easy Grinds:
Swift ATK%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
Guard HP+

Gem Target: Swift R4
2096188905
131 31.803
(35.708)
1.312
(1.386)
1.367
(1.404)
182
(190)
20
(20)
57
(57)
14
(14)
50
(50)
hp
x
def
188,4k
(216.2k)
130.96 142.78 12 19.03.2022 - 00:39 Fairy Queen Not maxxed: R4.
7758631608
132 17.024
(19.791)
2.316
(2.389)
843
(927)
151
(159)
76
(79)
153
(153)
43
(43)
38
(39)
atk
cd
atk
69,6k
(86.8k)
130.92 143.39 12 19.03.2022 - 00:36 Chakram Dancer Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent DEF+,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Endure HP%
Blade SPD+
Violent ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Blade R1
Violent R4
8731021738
133 27.066
(28.496)
1.079
(1.151)
1.930
(2.034)
162
(184)
64
(67)
75
(75)
51
(53)
68
(68)
spd
hp
def
213,7k
(235.3k)
130.70 144.24 14 19.03.2022 - 00:37 Panda Warrior Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Revenge DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Violent SPD+
11945398222
134 38.354
(41.553)
957
(994)
1.610
(1.739)
230
(233)
20
(24)
50
(50)
30
(30)
105
(107)
spd
hp
hp
259,8k
(300.3k)
130.63 141.09 10 19.03.2022 - 00:36 Archangel Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Nemesis ATK%
Focus DEF%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%

Ancient Re-Gems:
Endure HP%

Gem Target: Nemesis R4
9047083686
135 31.073
(34.043)
1.090
(1.123)
1.347
(1.458)
218
(223)
15
(15)
50
(50)
84
(91)
133
(133)
spd
hp
res
181,9k
(212.5k)
130.49 141.80 11 19.03.2022 - 00:34 Occult Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Despair ACC,DEF%
7635168260
136 33.008
(36.028)
1.100
(1.182)
1.371
(1.601)
230
(240)
15
(15)
65
(65)
40
(40)
49
(49)
spd
hp
hp
196,0k
(243.0k)
130.08 146.71 17 19.03.2022 - 00:37 Neostone Agent Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Shield ATK%,DEF%,HP%
Guard ATK%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield HP%
7790919592
137 17.638
(18.807)
2.949
(3.037)
947
(1.005)
152
(163)
85
(87)
181
(181)
35
(35)
28
(33)
atk
cd
atk
78,6k
(87.6k)
128.66 138.82 10 19.03.2022 - 00:36 Phoenix Easy Grinds:
Destroy DEF+
Energy SPD+

Hard Grinds:
Focus SPD+
Energy ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Energy RES
Focus HP%,SPD+
6136638112
138 42.782
(43.548)
1.007
(1.045)
1.488
(1.672)
182
(186)
30
(30)
54
(54)
27
(27)
100
(102)
hp
hp
hp
271,6k
(304.5k)
128.63 137.06 8 19.03.2022 - 00:39 Death Knight Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
3996454076
139 34.457
(37.596)
1.201
(1.243)
1.765
(1.882)
228
(232)
22
(24)
152
(152)
49
(49)
20
(20)
spd
cd
hp
252,1k
(290.5k)
128.45 139.17 11 19.03.2022 - 00:36 Sky Surfer Hard Grinds:
Shield DEF%,HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield HP%
Nemesis HP%
12477121426
140 30.017
(32.093)
934
(962)
1.960
(2.081)
228
(237)
31
(31)
50
(50)
65
(70)
42
(42)
spd
hp
def
240,1k
(270.3k)
128.33 138.25 10 19.03.2022 - 00:36 Dragon Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+
Guard ATK%,DEF%,DEF+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
Violent SPD+
7582196579
141 27.604
(30.764)
1.199
(1.299)
1.509
(1.646)
207
(210)
38
(38)
130
(130)
104
(104)
20
(20)
spd
cd
hp
177,3k
(212.3k)
128.09 139.78 12 19.03.2022 - 00:39 Ifrit Open Slots: A2.
Not maxxed: A1.
Low Eff: R6

Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield DEF%,HP%
2621643542
142 35.378
(36.931)
934
(969)
1.568
(1.741)
260
(269)
32
(32)
61
(61)
7
(7)
59
(59)
spd
hp
hp
234,5k
(267.1k)
127.84 138.33 10 19.03.2022 - 00:36 Mermaid Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Endure DEF%
Energy HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
Endure HP%,SPD+
8228171418
143 30.673
(33.168)
1.137
(1.166)
1.265
(1.404)
235
(241)
27
(30)
50
(50)
73
(73)
30
(30)
spd
def
hp
170,8k
(200.8k)
127.46 139.10 12 19.03.2022 - 00:36 Sylph Easy Grinds:
Despair HP+

Hard Grinds:
Focus DEF+,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CR,DEF%
9155307292
144 32.327
(36.255)
1.760
(2.045)
1.214
(1.321)
153
(162)
32
(34)
141
(141)
48
(48)
33
(33)
hp
cd
hp
174,2k
(209.0k)
127.30 146.16 19 19.03.2022 - 00:34 Striker Easy Grinds:
Fight ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Fight ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Fight ATK%
10170568717
145 28.029
(30.366)
1.362
(1.427)
1.490
(1.667)
145
(156)
15
(15)
77
(77)
102
(102)
60
(60)
def
hp
acc
178,1k
(211.8k)
127.21 141.13 14 19.03.2022 - 00:34 Pixie Low Eff: R4

Easy Grinds:
Focus DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift DEF%
Focus HP%
Violent ATK%,HP%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R3,R4
10758887538
146 34.354
(35.973)
1.615
(1.686)
1.331
(1.407)
154
(170)
53
(53)
82
(84)
24
(24)
20
(20)
atk
hp
hp
199,2k
(218.2k)
126.53 137.95 11 19.03.2022 - 00:37 Lich Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Endure HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+

Gem Target: Guard R5
4813860011
147 28.950
(31.519)
1.169
(1.267)
1.503
(1.681)
185
(193)
45
(49)
142
(142)
5
(5)
59
(59)
hp
cd
hp
185,3k
(221.4k)
126.18 141.91 16 19.03.2022 - 00:36 Kung Fu Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: R5,A2.

Hard Grinds:
Endure HP%
Guard DEF%,SPD+
Energy HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
Energy HP%

Gem Target: Energy R3
2760477083
148 19.422
(20.226)
2.059
(2.161)
1.293
(1.358)
230
(239)
56
(56)
75
(78)
30
(33)
21
(21)
spd
def
atk
110,0k
(119.2k)
125.93 135.42 9 19.03.2022 - 00:36 Succubus Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Guard ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Fatal ACC,CD
8230994121
149 23.269
(25.282)
1.447
(1.505)
1.309
(1.434)
290
(294)
20
(20)
57
(57)
53
(58)
29
(29)
spd
atk
x
133,1k
(155.7k)
125.83 136.22 10 19.03.2022 - 00:36 Brownie Magician Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift ACC,ATK%,DEF%
8943952336
150 23.227
(25.418)
1.001
(1.052)
3.108
(3.207)
158
(165)
58
(58)
57
(60)
19
(24)
19
(19)
def
def
def
279,1k
(314.3k)
125.45 136.38 11 19.03.2022 - 00:36 Inugami Low Eff: R4

Easy Grinds:
Determination DEF+,HP+

Hard Grinds:
Blade HP%
Destroy HP%
Determination ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Determination ACC
Blade CD
9973065991
151 27.635
(28.992)
1.181
(1.331)
1.811
(1.950)
154
(168)
66
(66)
73
(77)
4
(4)
15
(15)
def
def
hp
206,7k
(230.9k)
124.84 140.31 15 19.03.2022 - 00:34 Neostone Agent Easy Grinds:
Will DEF+
Fight ATK%,DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair DEF%
Will SPD+
Nemesis ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis ATK%
Fight SPD+
Will CD,DEF%
5687350178
152 24.892
(27.552)
1.504
(1.625)
1.196
(1.378)
164
(186)
28
(32)
56
(56)
109
(109)
20
(20)
spd
hp
acc
132,6k
(164.3k)
122.85 143.19 20 19.03.2022 - 00:34 Grim Reaper Not maxxed: R2,R3.
10170560779
153 47.737
(49.262)
726
(783)
1.473
(1.641)
162
(170)
21
(21)
50
(50)
8
(8)
100
(107)
hp
hp
hp
300,5k
(339.1k)
122.56 134.10 12 19.03.2022 - 00:36 Epikion Priest Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Endure HP%
Energy ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Energy DEF%
Endure SPD+

Hard Re-Gems:
Energy HP+,RES
8153783659
154 30.977
(32.918)
1.168
(1.230)
1.314
(1.489)
221
(233)
21
(21)
62
(62)
14
(14)
49
(51)
spd
hp
hp
177,8k
(209.1k)
122.20 135.48 13 19.03.2022 - 00:36 Neostone Agent Easy Grinds:
Violent HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Energy DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
3500216606
155 31.985
(35.412)
1.185
(1.299)
1.101
(1.212)
212
(234)
119
(136)
100
(100)
32
(32)
46
(46)
spd
cr
hp
159,7k
(190.6k)
121.91 138.78 17 19.03.2022 - 00:37 Sky Surfer Not maxxed: R2,R4.

Easy Grinds:
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR

Gem Target: Blade R5
13157552482
156 26.911
(28.571)
1.055
(1.211)
1.132
(1.223)
279
(282)
32
(34)
57
(57)
19
(19)
23
(23)
spd
hp
x
137,3k
(154.9k)
119.89 131.84 12 19.03.2022 - 00:39 Garuda Open Slots: A1.
Not maxxed: R1,A2.

Easy Grinds:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Revenge HP%
Swift ATK%,DEF%
10312840510
157 29.045
(33.902)
638
(638)
1.323
(1.446)
215
(225)
24
(29)
63
(63)
30
(30)
49
(49)
spd
def
hp
167,6k
(210.2k)
118.15 134.14 16 19.03.2022 - 00:34 Harpu Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R5.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,SPD+
Revenge DEF+,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Revenge CR

Gem Target: Violent R5
3207906816
158 28.818
(31.128)
1.322
(1.411)
993
(1.083)
189
(204)
67
(67)
145
(145)
41
(41)
23
(23)
spd
cd
hp
133,0k
(153.5k)
114.47 126.50 12 19.03.2022 - 00:36 Dragon Knight Open Slots: R3.
Not maxxed: A2.
11075962679
159 16.654
(17.931)
2.086
(2.136)
907
(956)
141
(146)
77
(80)
158
(160)
5
(5)
41
(41)

cd
atk
71,9k
(80.4k)
113.99 121.72 8 19.03.2022 - 00:34 Magic Knight Open Slots: R2.
8684242467
160 26.692
(28.060)
999
(1.083)
2.194
(2.237)
150
(170)
31
(31)
50
(50)
10
(10)
62
(62)
def

def
235,4k
(251.7k)
112.08 123.61 12 19.03.2022 - 00:37 Gargoyle Open Slots: R4,A1.
Not maxxed: R1,R3.
8053978301
161 38.439
(40.363)
1.107
(1.157)
1.676
(1.788)
175
(183)
43
(45)
54
(54)
8
(8)
49
(51)
hp
hp
def
269,3k
(298.6k)
111.88 121.98 10 19.03.2022 - 00:37 Demon Open Slots: R1,A2.
9422281646
162 14.229
(15.117)
807
(836)
2.423
(2.492)
142
(146)
57
(59)
125
(125)
5
(5)
54
(54)
def

def
136,9k
(149.1k)
111.85 117.99 6 19.03.2022 - 00:37 Living Armor Open Slots: R4.
7758789729
163 29.637
(31.268)
409
(420)
2.324
(2.448)
168
(173)
21
(21)
55
(55)
25
(28)
82
(83)
hp
def
def
274,9k
(303.5k)
111.22 119.45 8 19.03.2022 - 00:39 Golem Open Slots: R1,A1.
7828700618
164 43.342
(44.520)
1.066
(1.157)
1.150
(1.269)
183
(192)
15
(15)
54
(54)
57
(57)
44
(44)

hp
hp
223,9k
(248.5k)
109.13 119.63 11 19.03.2022 - 00:34 Death Knight Open Slots: R2.
13432654330
165 30.046
(31.438)
1.416
(1.582)
810
(870)
178
(190)
95
(95)
68
(68)
5
(5)
23
(23)
spd
cr
hp
119,4k
(131.6k)
107.37 119.37 12 19.03.2022 - 00:39 Lich Open Slots: R3.
10736276866
166 31.669
(35.218)
812
(928)
1.247
(1.381)
159
(170)
23
(23)
63
(63)
116
(116)
42
(42)
hp
hp
acc
174,3k
(210.4k)
105.65 121.23 16 19.03.2022 - 00:37 Dryad Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Fight ATK+,DEF%,DEF+,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Focus ATK%
Fight SPD+
10767991988
167 10.906
(10.906)
1.276
(1.379)
851
(893)
215
(219)
50
(50)
184
(190)
13
(13)
20
(20)
spd
cd
44,9k
(46.5k)
105.57 112.54 7 19.03.2022 - 00:39 Imp Open Slots: R6,A1,A2.
12215754560
168 21.635
(24.794)
2.215
(2.278)
980
(1.021)
190
(193)
112
(112)
57
(60)
13
(16)
15
(15)
spd
cr
atk
98,9k
(116.9k)
103.56 112.85 9 19.03.2022 - 00:36 Art Master Open Slots: R5,A1.
Not maxxed: A2.
13157589151
169 13.528
(13.998)
2.134
(2.269)
891
(908)
186
(190)
96
(96)
105
(105)
10
(10)
15
(15)
spd

atk
57,6k
(60.4k)
102.68 108.31 6 19.03.2022 - 00:36 Sniper Mk.I Open Slots: R4,A1.
8196427275
170 38.584
(39.150)
1.000
(1.095)
1.199
(1.232)
169
(182)
50
(50)
50
(50)
15
(19)
58
(58)

hp
hp
205,9k
(213.4k)
102.49 111.52 9 19.03.2022 - 00:37 Giant Warrior Open Slots: R2.
9180132485
171 21.360
(23.424)
1.233
(1.309)
1.646
(1.719)
197
(200)
36
(36)
57
(57)
87
(90)
27
(27)
spd

def
147,4k
(167.6k)
99.88 108.19 8 19.03.2022 - 00:37 Desert Queen Open Slots: R4,A1,A2.
Not maxxed: R5.
7635281890
172 12.206
(12.865)
2.547
(2.787)
764
(797)
141
(147)
61
(65)
179
(179)
16
(16)
15
(15)
atk
cd
46,6k
(50.6k)
98.83 109.25 10 19.03.2022 - 00:39 Pierret Open Slots: R6.
Not maxxed: A2.
8053963666
173 21.617
(23.970)
1.255
(1.313)
2.125
(2.177)
138
(143)
31
(31)
63
(63)
6
(6)
28
(28)

def
def
185,4k
(210.0k)
96.92 105.03 8 19.03.2022 - 00:36 Howl Open Slots: R2,A1,A2.
11998893485
174 18.886
(20.093)
883
(889)
1.379
(1.465)
195
(198)
39
(42)
134
(134)
12
(12)
40
(40)
spd
cd
112,7k
(125.9k)
96.39 103.17 7 19.03.2022 - 00:34 Martial Artist Open Slots: R5,R6.
12176045704
175 17.806
(21.084)
1.596
(1.683)
737
(839)
174
(175)
65
(65)
130
(130)
44
(44)
15
(15)
spd
cd
atk
66,2k
(85.9k)
95.22 106.23 11 19.03.2022 - 00:36 Barbaric King Open Slots: R3,R5.
8548212720
176 19.473
(22.340)
1.222
(1.393)
1.154
(1.220)
182
(190)
49
(49)
55
(55)
5
(5)
61
(61)
spd
atk
hp
100,9k
(120.9k)
94.28 108.74 14 19.03.2022 - 00:34 Harg Open Slots: R3,R5.
Not maxxed: R1,R4.
5118685897
177 22.318
(24.430)
1.028
(1.080)
1.186
(1.218)
169
(170)
51
(57)
151
(151)
0
(0)
57
(57)
spd
cd
118,1k
(132.0k)
92.53 99.96 7 19.03.2022 - 00:36 Valkyrja Open Slots: R1,R6.
9002127878
178 21.385
(24.305)
1.089
(1.212)
1.427
(1.658)
216
(223)
22
(22)
50
(50)
11
(11)
46
(46)
spd

def
131,2k
(168.7k)
89.57 105.63 16 19.03.2022 - 00:36 Howl Open Slots: R4,A1,A2.
Not maxxed: R5,R6.
12150811614
179 36.579
(37.047)
1.210
(1.246)
1.079
(1.131)
154
(160)
53
(55)
50
(50)
4
(4)
40
(40)
hp

hp
179,8k
(188.9k)
88.67 94.07 5 19.03.2022 - 00:34 Martial Cat Open Slots: R4,R5.
12413566732
180 30.437
(41.389)
703
(852)
1.176
(1.403)
124
(139)
36
(36)
61
(61)
15
(15)
33
(33)
def
hp
hp
160,0k
(250.4k)
88.09 120.57 32 19.03.2022 - 00:39 Viking Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R1,R2,R3,R4,R5.
8230995021
181 29.781
(30.855)
1.061
(1.092)
988
(1.034)
140
(146)
21
(21)
57
(57)
7
(7)
74
(74)

hp
hp
136,9k
(146.8k)
82.00 87.67 6 19.03.2022 - 00:39 Kobold Bomber Open Slots: R2,R3,A1,A2.
3207093400
182 33.360
(35.661)
806
(912)
1.435
(1.593)
137
(144)
20
(20)
56
(56)
23
(22)
43
(47)


hp
205,6k
(239.5k)
74.28 87.12 13 19.03.2022 - 00:34 Paladin Open Slots: R2,R4.
Not maxxed: R1.
7957049125
183 11.563
(13.704)
2.090
(2.091)
573
(584)
124
(129)
52
(52)
85
(89)
7
(7)
27
(27)
atk

atk
36,4k
(43.6k)
74.02 80.74 7 19.03.2022 - 00:36 Hellhound Open Slots: R4,R5,A1,A2.
5027978946
184 26.414
(28.613)
984
(1.021)
1.117
(1.274)
179
(191)
20
(20)
57
(57)
24
(24)
23
(23)

hp
133,4k
(160.2k)
73.23 84.83 12 19.03.2022 - 00:37 Fairy King Open Slots: R2,R6.
Not maxxed: A2.
9114084260
185 10.050
(10.050)
745
(771)
1.646
(1.678)
124
(129)
54
(56)
104
(108)
8
(8)
20
(20)
def

69,4k
(70.5k)
63.50 68.05 5 19.03.2022 - 00:34 Frankenstein Open Slots.
7907433960
186 20.599
(20.945)
744
(786)
1.030
(1.173)
197
(198)
15
(15)
50
(50)
41
(44)
23
(23)
spd
hp
def
97,7k
(109.9k)
63.01 70.27 7 19.03.2022 - 00:37 Mermaid Open Slots.
8734700447
187 20.288
(22.393)
1.152
(1.178)
793
(859)
139
(147)
21
(21)
50
(50)
22
(22)
22
(22)


79,4k
(92.9k)
62.07 70.76 9 19.03.2022 - 00:39 Grim Reaper Open Slots.
5823281522
188 26.753
(27.079)
900
(977)
1.162
(1.241)
137
(140)
41
(41)
62
(62)
0
(0)
52
(52)
hp

hp
139,3k
(148.5k)
60.75 66.11 5 19.03.2022 - 00:34 Valkyrja Open Slots.
9422292031
189 13.229
(13.592)
942
(962)
879
(879)
166
(171)
62
(62)
84
(84)
8
(8)
15
(15)
spd

55,8k
(57.3k)
59.92 62.44 3 19.03.2022 - 00:39 Drunken Master Open Slots.
12654957839
190 15.405
(15.707)
864
(914)
1.273
(1.305)
147
(148)
33
(33)
55
(55)
0
(0)
36
(36)


def
86,2k
(89.6k)
56.94 59.90 3 19.03.2022 - 00:36 Fairy Open Slots.
8406023210
191 18.185
(20.938)
709
(709)
1.378
(1.399)
143
(148)
30
(30)
60
(60)
0
(0)
23
(26)

def
108,4k
(126.4k)
53.46 59.98 7 19.03.2022 - 00:37 Undine Open Slots.
2634369942
192 19.618
(20.033)
963
(985)
966
(1.019)
127
(131)
37
(37)
50
(50)
6
(6)
15
(15)

hp
88,7k
(94.3k)
46.81 50.90 4 19.03.2022 - 00:34 Succubus Open Slots.
9319899850
193 17.989
(18.850)
1.059
(1.154)
670
(701)
115
(116)
47
(47)
130
(130)
5
(5)
15
(15)

cd
62,7k
(67.7k)
45.27 50.16 5 19.03.2022 - 00:37 Unicorn Open Slots.
10213770985
194 12.110
(13.029)
483
(483)
1.392
(1.473)
141
(144)
30
(30)
57
(57)
8
(11)
37
(37)


def
72,8k
(82.0k)
41.92 47.03 5 19.03.2022 - 00:39 Living Armor Open Slots.
5429332645
195 10.941
(11.475)
1.502
(1.509)
672
(726)
142
(143)
37
(37)
57
(60)
6
(6)
15
(15)


atk
38,2k
(42.2k)
41.55 45.14 4 19.03.2022 - 00:37 Kung Fu Girl Open Slots.
10019998278
196 13.153
(13.998)
1.176
(1.226)
676
(676)
142
(144)
38
(38)
55
(55)
6
(6)
15
(15)


46,1k
(49.1k)
36.63 39.72 3 19.03.2022 - 00:39 Ninja Open Slots.
9512760537
197